Kalendarium

 21.06.1226 Przychodzi na świat Bolesław Wstydliwy.
 5.03.1234 Przyszła na świat Kinga,córka Beli IV, króla węgierskiego z dynastii Arpadów i Marii, córki cesarza greckiego Teodora I Laskarisa.
 1239 Przybycie Kingi do Polski, spotkanie z Bolesławem,księciem krakowsko – sandomierskim w Wojniczu /sponsalia de futuro/, zamieszkanie na dworze książęcym w Sandomierzu.
 1241 Ucieczka Kingi z Grzymisławą i Bolesławem przed Tatarami /Kraków, Węgry, Pieniny, Morawy/. Klęska pod Chmielnikiem. Kinga ofiarowała 40.000 grzywien srebrnych na potrzeby kraju.
 1243  Powrót z tułaczki do Polski. Rezydencja dworu książęcego zostaje przeniesiona do Nowego Korczyna,gdyż zamki: krakowski i sandomierski były zniszczone.
1245 Salomea otrzymuje habit zakonny św. Klary.
Po roku 1246Zaślubiny Kingi z księciem Bolesławem w Krakowie.
 Ok. 1247Pobyt Kingi na Węgrzech gdzie uratowała życie ojcu.
 Ok. 1251Wybicie pierwszego szybu solnego w Bochni.
 8.09.1253W Asyżu kanonizacja św. Stanisława.
 1254 Fundacja kościoła parafialnego w Bochni.
 1256 Ślub Jolenty z Bolesławem Pobożnym.
 1257 Bolesław Wstydliwy oddaje Kindze Ziemię Sądecką w wieczyste posiadanie; 10 marca tego roku wyraził zgodę na wybudowanie klasztoru w Starym Sączu.
 1258 Śmierć Grzymisławy, matki Bolesława w Krakowie.
 1259-1260 II najazd Tatarów. Kinga z Bolesławem znajduje schronienie u Leszka Czarnego na zamku sieradzkim.
 18.06.1266 Zwycięstwo Bolesława nad księciem ruskim Swernem.
 20.09.1266 Śmierć biskupa Prandoty, doradcy Kingi i Bolesława.
 10.11.1268 Umiera Salomea, siostra Bolesława Wstydliwego,klaryska, późniejsza błogosławiona.
 1270 Śmierć ojca – Beli IV i matki Marii.
 7.12.1279 Śmierć Bolesława Wstydliwego w Krakowie.
 1279  Kinga udaje się do Starego Sącza, by doprowadzić do skutku fundację klasztoru klarysek i tu pozostaje.
 6.07.1280 Wydaje akt fundacyjny Klasztoru SS.Klarysek w Starym Sączu.
 Ok. 1284 Porozumienie między Kingą a Leszkiem Czarnym.
 1287-1288 Trzeci najazd Tatarów. Ucieczka w Pieniny.
 1288 Powrót z Pienin. Kinga rozpoczyna nowicjat.
 24.04.1289 Kinga składa profesję zakonną.
 21.09.1291 Choroba Kingi, która trwa do końca życia.
 24.07.1292 Śmierć Kingi w opinii świętości.
 Ok. 1307 Przeniesienie relikwii z ziemi do kamiennego grobowca. Zaczęto spisywać łaski i cuda zdziałane za przyczyną Kingi.
 8.06.1629 Rozpoczyna się proces beatyfikacyjny.
 1.03.1684 Wznowienie procesu beatyfikacyjnego i uzupełnienie brakujących akt.
 11.06.1690 Beatyfikacja Kingi.
 1733 Podjęcie starań o kanonizację Kingi.
 XVIII – XIX Rozbiory i kasata klasztoru. Osłabienie kultu Kingi.
 1892 Uroczyste obchody 600 lecia śmierci Kingi.Przełożenie relikwii do nowej trumienki.
 Od pocz. XX Nasilenie kultu  Kingi i podjęcie na nowo starań o Jej kanonizację.
 1990 OO.Franciszkanie przejmują prowadzenie sprawy kanonizacyjnej Kingi. Obowiązki postulatora przejął O. Ambroży Sanna, który w dniu 16 kwietnia 1990 r. zamianował swoim wicepostulatorem w Polsce O. Izydora Borkiewicza franciszkanina.
 1993 Biskup tarnowski Józef Życiński powołał nową Komisję Historyczną, która miała za zadanie ocenić dotychczas zebrany materiał i wskazać gdzie jeszcze należy poczynić poszukiwania możliwych dokumentów historycznych. W dniu 26 maja 1994 r. Komisja Historyczna zakończyła swoją działalność, gromadząc potrzebne dokumenty, wypisy ze źródeł historycznych oraz cytując treść dzieł historyków polskich i zagranicznych maszynopisu.
 22.02.1994 Rozpoczął się proces w sprawie cudownego uzdrowienia za przyczyną św. Kingi. W dniach od 5 do 24 marca odbyło się przesłucha­nie świadków, a w dniu 26 maja odbyła się w Tarnowie pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego sesja zakończeniowa tegoż procesu.
 26.05.1994 Akta sprawy zostały przesłane do Świętej Kongregacji dla Spraw Świętych. W tymże samym dniu odbyła się ostatnia sesja Komisji Historycznej. Akta procesu zostały zalakowane i przesłane do Rzymu w dniu 24 lipca 1994 r.
 22.10.1996 Przekazanie Kongregacji do Spraw Świętych Positio super virtutibus beatae Cunegundis przez Postulację Braci Mniejszych Konwentualnych.
 1996-1998 Proces w sprawie heroiczności cnót św. Kingi uwieńczony promulgacją dekretu.
 1998-1999 Proces w sprawie uzdrowienia za przyczyną św. Kingi.
 12.02.1999 Ojciec Święty potwierdza wynik procesu w sprawie uzdrowienia za przyczyną św. Kingi.
 16.06.1999 Jan Paweł II w Starym Sączu kanonizuje Panią Ziemi Sądeckiej.