NOWENNA  DO ŚWIĘTEJ KINGI

O. Norbert Bajorek OFMConv
Obecność świętej Kingi w życiu Kościoła i Narodu
(rozważania nowennowe ku czci świętej Kingi)

Modlitwa wstępna

Boże, Ty jesteś źródłem dobra, łaski i błogosławieństwa, prosimy Cię, abyś łaskawie spojrzał na Twój lud, zgromadzony w tym miejscu przez Ducha Świętego. Ciebie, Ojcze, wysławiamy, Tobie wyrażamy dziękczynienie za dar Twej dobroci, który dałeś Kościołowi i Narodowi w osobie świętej Kingi. Ona przez swe ewangeliczne życie i ofiarną służbę ludziom, stała się jasnym znakiem Jezusa Chrystusa, Twego Syna. Za jej wstawiennictwem udziel nam darów, o które Cię pokornie prosimy, a przede wszystkim łaski miłosierdzia,

które dopełni dzieła naszego uświęcenia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DZIEŃ PIERWSZY

Wytrwała w miłości

Potrzeba nam osobowych wzorów. Dlatego prosimy o pomoc Twoją Służebnicę, świętą Kingę. Miłość twoja, święta Kingo, była darem serca, ubogacona wysiłkiem czynienia tego, co najlepsze. Hojnie rozdawałaś bliźnim dary swego serca: życzliwość, dobre słowo, napomnienie, materialną pomoc. Otwierając dłoń dla ubogich, chorych, potrzebujących, napominając grzesznych – kontemplowałaś Boga i naśladowałaś Jego bezinteresowną

miłość. Starał się to wyrazić twój pierwszy biograf pisząc: „Co zaś najbardziej godne uwagi,

to że wszystkie swe siostry przewyższała we wszelkich pobożnych uczynkach, w pokorze, czci, współczuciu, i we wszelkiej szczerej miłości”. Prosimy cię, ucz nas co znaczy mieć ducha Chrystusowej miłości.

Ojcze nasz…

Módlmy się:

Panie Jezu, prosimy Cię, abyś nas związał więzami miłości, byśmy nie oderwali się od Twojej miłości, lecz kochali Ciebie „z całego serca”, to jest mocno; byśmy nie zostali oszukani, lecz miłowali Ciebie „z całej duszy”, to jest mądrze; byśmy nie dali się zwieść, lecz kochali Ciebie „ze wszystkich sił”, to jest w pełni słodyczy; a bliźniego byśmy mogli kochać jak siebie samych. Spraw to Ty, który jesteś błogosławiony na wieki wieków.

Amen.

DZIEŃ DRUGI

Odpowiadająca na powołanie Boże

Patronko nasza, uproś nam dar mądrego przeżywania życia. Bóg w twej osobie dał nam wzór, jak należy wykorzystać dar życia. Święta Matko Kingo, przeżywamy własne życie

wśród ścierających się z sobą różnych ideologii, które oferują własne recepty na życie. Niektóre z nich głoszą całkowitą wolność i laicyzację wszystkich dziedzin ludzkiego życia. Tym ufniej prosimy cię, bądź naszym natchnieniem do właściwego przeżywania życia w świetle wyznawanej wiary. Ucz nas umiejętności wiązania naszej codzienności z Bogiem.

Ojcze nasz….

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, Ty w świętej Kindze ukazałeś nam wzór właściwego przeżywania życia w duchu wiary, spraw, abyśmy całym sercem kochali Ciebie i bliźnich naszych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DZIEŃ TRZECI

Patronka rodzin Bogiem silnych

Kingo, święta małżonko, polecamy twej opiece małżeństwa i nasze rodziny. Wstawiaj się u Boga za małżonkami, by żyli w miłości i wierności. Niech będą świadomi swej współpracy z Bogiem i odpowiedzialnie korzystają z daru przekazywania życia. Dodawaj odwagi rodzicom, by z Chrystusem rozwiązywali wszystkie trudności i kryzysy życia rodzinnego. Módl się za rozbite małżeństwa i małżonków pozostających w separacji.

Niech dzieci zrodzone z miłości i wychowywane w atmosferze miłości będą siłą, radością

i bezpieczeństwem rodziców. Święta Kingo, upraszaj u tronu Pana Najwyższego, by rodziny

były silne Bogiem dzięki wierze rodziców, silne poprzez wspólną modlitwę, silne miłością i jednością.

Ojcze nasz…

Módlmy się:

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty” i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość, umacniana łaską sakramentu małżeństwa, okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, nękających nasze rodziny. Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem

Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł

owocnie spełniać swoje posłannictwo w rodzinach i przez rodziny. Przez Chrystusa, Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.

(Modlitwa Jana Pawła II za rodziny)

DZIEŃ CZWARTY

Chwaląca swym życiem Pana

Święta Kingo, twoje uwielbienie Boga zostało naznaczone charyzmatem miłosierdzia. Poprzez twoją troskę o tych, z którymi się spotykałaś, a zwłaszcza o ubogich, strapionych i cierpiących, ukazywałaś wszystkim oblicze Boga, najlepszego Ojca. Nie przestawałaś czynić dobrze, wierząc, że w okruchach tego dobra ludzie odnajdą Boga i będą budować własne życie na fundamencie wiary.

Ojcze nasz…

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze, prosimy Cię, przenikaj nasze wnętrza słowem Twego życia, byśmy za wzorem świętej Kingi, naszej sławnej Patronki, modlitwą i dziełami miłosierdzia uwielbiali Ciebie, Najwyższe Dobro. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

DZIEŃ PIĄTY

Silna duchem modlitwy

Święta Kingo, dzięki wytrwałej modlitwie przeżywałaś obecność Boga pośród codzienności.

Na modlitwie, ożywianej wiernym słuchaniem i rozważaniem Bożego Słowa, znajdowałaś

światło na trudnych drogach Twego życia; a Eucharystia była twoim pokarmem i siłą. Wypraszaj nam ducha modlitwy i głębokiego doświadczenia jej mocy.

Ojcze nasz…

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, rozważając wzór modlitwy Twojej pokornej służebnicy, świętej Kingi, prosimy Cię, udziel nam daru żarliwej miłości Twego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ SZÓSTY

Żyjąca duchem świętego Franciszka i świętej Klary

Święta Kingo – treścią twojego życia była Ewangelia przeżywana według wzoru jaki pozostawili święty Franciszek i święta Klara. Dar konsekrowanego ubóstwa, czystości i posłuszeństwa opromieniłaś heroiczną miłością Boga i bliźnich, zwłaszcza najbardziej potrzebujących. Ucz nas ofiarnej miłości Boga i Kościoła według wzoru Świętych Pańskich, których w swym życiu naśladowałaś. Ucz nas poświęcenia także według twojego przykładu.

Ojcze nasz…

Módlmy się:

Boże bogaty w miłość, którą hojnie obdarowałeś świętą Kingę, spraw, byśmy umieli dzielić się z naszymi braćmi i siostrami chlebem i miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DZIEŃ SIÓDMY

Matka Narodu

Święta Kingo! Ty całkowicie zaakceptowałaś swą nową ojczyznę i starałaś się budować

jej przyszłość w oparciu o niewzruszone Boże prawa. Ucz nas sztuki właściwego odczytywania naszych polskich dziejów; ucz nas miłości i poświęcenia w służbie Ojczyzny; ucz nas – jako Matka Narodu – radosnego przeżywania narodowej wspólnoty.

Ojcze nasz…

Módlmy się:

Boże, Ty kierujesz światem i historią, rządzisz narodami i państwami; Ty także napełniłeś serce świętej Kingi miłością ku matce naszej, umiłowanej Ojczyźnie, spraw, by wszystkie dzieci narodu polskiego, zdążały ku jednej wspólnocie wiary i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DZIEŃ ÓSMY

Matka i Fundatorka Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu

Święta Kingo, wypraszaj powołania kapłańskie i zakonne. Ucz nas właściwej oceny życia zakonnego, które jest darem Ducha Świętego danym Kościołowi dla jego dobra. Ucz nas zrozumienia życia klauzurowego Sióstr Klarysek, które jest „znakiem wyłącznego zespolenia Kościoła – Oblubienicy ze swoim Panem, umiłowanym ponad wszystko” (VC). Niech życie wspólnot zakonnych klauzurowych, dzięki modlitwie, ascezie i gorliwej

trosce o rozwój życia duchowego, będzie dla wielu znakiem pielgrzymującego do niebieskiej

Ojczyzny Kościoła.

Ojcze nasz…

Módlmy się:

Ojcze, spraw, byśmy pociągnięci przykładem życia świętej Kingi, umocnieni jej modlitwą,

wytrwale dążyli do świętości. Boże, w tym domu mieszkają służebnice Twoje, Siostry Klaryski. Zgromadziła je tu miłość. Otaczaj ten dom i jego mieszkanki swoją opieką. Oddalaj od tego miejsca wszystkie niebezpieczeństwa i zagrożenia. Niech przebywające tu Siostry służą Ci w miłości, a zachowując wiernie rady ewangeliczne, dają żywe świadectwo świętości Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Oddana Maryi

Wraz ze świętą Kingą wyrażamy naszą miłość do Maryi. Wierzymy, że jest Ona dla nas matką łaskawą, która „przygarnia wszystkich uciekających się do Niej i wysłuchuje wołających wśród doczesnych utrapień. Maryja jest Matką miłosierdzia zawsze zwróconą ku prośbie swoich dzieci, aby uzyskać dla nich przebaczenie i wyjednać odpuszczenie grzechów” (Prefacja). Razem ze świętą Kingą wyznajemy, że Maryja jest „szafarką dobroci, nieustannie błagającą Syna za nami, aby swą łaską ubogacił nasze ubóstwo i umocnił swoją potęgą nasze słabe siły” (Prefacja). Od świętej Kingi pragniemy uczyć się zawierzenia całego naszego życia Maryi.

Ojcze nasz…

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, niech nas wspomaga czcigodne wstawiennictwo Dziewicy Maryi,

abyśmy bezpieczni pod płaszczem Jej opieki, naśladując świętą Kingę, doszli kiedyś do radości nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *